Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvanluatbaochinh.com

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

19006281

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

comment
Cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Trách nhiệm thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

comment
Tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất phải có trách nhiệm gì?

Nghĩa vụ đảm bảo an toàn của chủ công trình xây dựng

comment
Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công thì yêu cầu đặt ra đối với công trường xây dựng là gì?

Nguyên tắc bồi thường về đất

comment
Nhà nước thu hồi đất thực hiện Nguyên tắc bồi thường về đất như thế nào?

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

comment
Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng?

Trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất

comment
Những trường hợp nào không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất?

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất đối với hộ gia đình, cá nhân

comment
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại như thế nào?

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất đối với các tổ chức

comment
Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo thì Nhà nước thực hiện bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại như thế nào?

Thực hiện bồi thường về thu hồi đất

comment
Nhà nước thực hiện bồi thường về thu hồi đất như thế nào đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường ?

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

comment
Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm những trường hợp nào?

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất

comment
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm những trường hợp nào?

Thẩm quyền quyết định thu hồi đất

comment
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp nào?

Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất

comment
Pháp luật quy định như thế nào về Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng?

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đất đai

comment
Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc tuân theo những nguyên tắc và trình tự thủ tục như thế nào?

Điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

comment
Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện gì?

Cưỡng chế thu hồi đất

comment
Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện như thế nào?

Cấp Giấy CNQSDĐ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

comment
Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nay do tuổi đã cao, tôi muốn được về nước thường xuyên để đoàn tụ cùng gia đình nên tôi dự định mua nhà để ổn định chỗ ở. Xin hỏi đối với trường hợp của tôi thì pháp luật đất đai quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như thế nào?

Các khoản thu tài chính từ đất đai

comment
Theo quy định của pháp luật đất đai, các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm những khoản thu nào?

Đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

comment
Anh H là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, theo kết quả giám định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, anh bị suy giảm sức khỏe đến 81%. Nay do nhu cầu cải thiện chỗ ở vì chỗ ở hiện tại quá chật chội, anh H đã được Ủy ban nhân dân huyện đồng ý cho mua thửa đất mới thuộc quỹ đất ở còn dôi dư của địa phương. Xin hỏi khi làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất anh H có được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không? Pháp luật quy định các trường hợp cụ thể nào được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất?

Căn cứ xác định giá trị đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

comment
Trong quá trình thu hồi đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của địa phương, gia đình chị B đã được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đền bù, tái định cư diện tích đất vượt quá hạn mức đất ở cũ gần 20 mét. Xin hỏi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dựa trên căn cứ cụ thể nào để xác định giá trị đất hiện tại của gia đình chị B trong quá trình công nhận quyền sử dụng đất ở?

Đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất

comment
Pháp luật quy định các trường hợp cụ thể nào đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất?

Hệ thống thông tin đất đai

comment
Thế nào là hệ thống thông tin đất đai? Hệ thống thông tin đất đai được Luật đất đai quy định cụ thể như thế nào?

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

comment
Để thực hiện Luật đất đai một cách thống nhất, có hiệu quả, tôi được biết Nhà nước ta đã chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Vậy cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là gì và bao gồm những thành phần nào?

Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai

comment
Pháp luật đất đai quy định các dịch vụ công điện tử được thực hiện đối với những hoạt động nào?

Các trường hợp đất được sử dụng đất ổn định lâu dài

comment
Xin hỏi đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng có được coi là đất sử dụng ổn định lâu dài hay không? Luật đất đai đã quy định cụ thể như thế nào về các trường hợp người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài?

Phân loại đất phi nông nghệp

comment
Đất phi nông nghiệp bao gồm những loại đất cụ thể nào? Nêu nội dung cụ thể các loại đất?

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất

comment
Gia đình tôi sống ở vùng biển. Để phát triển kinh tế gia đình, chúng tôi dự định làm dự án nuôi trồng thủy sản. Tôi được biết Luật đất đai mới có quy định cụ thể về thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với một số loại đất. Vậy đề nghị cho biết quy định cụ thể của pháp luật về đất sử dụng có thời hạn như thế nào?

Hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

comment
Tôi được biết pháp luật quy định nhà nước giao đất nông nghiệp có hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân. Xin hỏi quy định cụ thể này như thế nào? Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất thì tổng hạn mức giao đất là bao nhiêu?

Quản lý diện tích đất chưa sử dụng tại địa phương

comment
Hiện tại, ở nhiều địa phương còn tồn tại nhiều diện tích đất chưa sử dụng. Xin hỏi việc quản lý loại đất này được pháp luật quy định như thế nào?

Quyền, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

comment
Người sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ chung như thế nào theo quy định của pháp luật?

Quyền của người sử dụng đất

comment
Theo quy định của pháp luật, khi nào người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình?

Hình thức trả tiền thuê đất của tổ chức

comment
Việc lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật đất đai được thực hiện như thế nào?

Điều kiện khi giao dịch quyền sử dụng đất

comment
Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi thỏa mãn những điều kiện cụ thể nào theo quy định của pháp luật?

Các thủ tục hành chính về đất đai

comment
Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm những thủ tục cụ thể nào? Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, pháp luật quy định như thế nào về việc công khai thủ tục hành chính về đất đai?

Trách nhiệm triển khai thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

comment
Để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, pháp luật quy định các chủ thể nào có trách nhiệm triển khai thực hiện?

Quy định về hòa giải các tranh chấp đất đai tại cơ sở

comment
Xin cho biết việc hòa giải các tranh chấp đất đai tại cơ sở có là thủ tục bắt buộc hay không? Nếu có thì trình tự giải quyết được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

comment
Pháp luật đất đai quy định như thế nào về việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về đất đai?

Giải quyết tranh chấp đất đai khi đã tổ chức hòa giải tại UBND xã

comment
Gia đình anh H và chị T có mâu thuẫn với nhau xuất phát từ tranh chấp về lối đi chung. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Xin hỏi trong trường hợp này, việc giải quyết tranh chấp đất đai trên sẽ được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?

Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ

comment
Anh A là cán bộ địa chính xã. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, theo đề nghị của gia đình chị H, anh A đã tự ý điều chỉnh diện tích thửa đất nhà chị H tăng thêm gần 20 mét so với hồ sơ gốc để trục lợi cá nhân. Xin hỏi hành vi này của anh H có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp phép xây dựng

comment
Xin Công ty luật Bảo Chính cho biết quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng?

Cơ quan nào được cấp phép xây dựng

comment
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào theo Luật xây dựng năm 2014?

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà tư để ở ?

comment
Do nhu cầu nhà ở cao nên nhiều người dân có nhu cầu xây dựng nhà tư để ở. Xin hỏi, điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà tư để ở và hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép xây dựng trong trường hợp này? XuanTung@gmail.com

Điều kiện cấp phép xây dựng công trình trong đô thị

comment
Tôi và gia đình đang có dự định sẽ xây dựng nhà trong thời gian tới, nhà tôi nằm ở mặt phố nội thành vậy xin luật sư cho biết điều kiện cấp phép xây dựng đối với công trình trong đô thị? Hoaianh45@yahoo.com

Có phải mọi công trình xây dựng đều phải xin cấp giấy phép xây dựng?

comment
Vậy xin hỏi có phải mọi công trình xây dựng đều phải xin cấp giấy phép xây dựng hay không và hiện nay theo quy định của pháp luật có những loại giấy phép xây dựng nào? Haqldt@yahoo.com

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

comment
Cách đây 20 năm, bố tôi được ông nội cho một thửa đất nhưng do điều kiện công tác xa nhà nên tạm giao lại cho chú tôi ở nhà trông nom sử dụng. Việc cho đất ông bà tôi có viết giấy có người làm chứng. Nay bố tôi nghỉ hưu muốn về quê với ông bà nội nên yêu cầu chú tôi trả lại thửa đất nhưng chú tôi không đồng ý. Mọi người trong gia đình cũng khuyên can nhưng vẫn không thay đổi được gì nên ông, bà nội và các cô chú khuyên cha tôi nên khởi kiện để đòi lại quyền sử dụng đất. Luật sư cho tôi hỏi giờ cho tôi khởi kiện thì có được không, thủ tục khởi kiện như thế nào? Trân trọng cảm ơn! TrinhHong@yahoo.com

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà?

comment
Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hiện nay được quy định như thế nào? Vũ Huy Tùng - Lâm Hà, Lâm Đồng

Hộ gia đình sử dụng đất?

comment
Cho tôi hỏi hộ gia đình sử dụng đất là gì? Bạch Chung Đan Phượng, Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật được miễn giảm tiền thuê đất không?

comment
Cơ sở sản xuất kinh doanh Nhuận Phát hiện có 40 trên 100 nhân công là người khuyết tật. Bà Nguyễn Thị M chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất nên đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện X cho thuê đất để mở rộng công xưởng, tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận người khuyết tật trên địa bàn. UBND huyện X có văn bản phản hồi đồng ý với việc cho thuê, mức giá cho thuê đảm bảo theo đúng như giá theo quy định. Bà M có đơn xin được miễn giảm tiền thuê đất nhưng UBND huyện X không chấp nhận. Quyết định này của UBND huyện X là đúng hay sai?

Giao dịch nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng

comment
Bố mẹ anh T cho riêng anh T ngôi nhà mà hiện nay là nơi ở duy nhất của vợ chồng anh T. Trong trường hợp này, khi anh T thực hiện các giao dịch liên quan đến ngôi nhà thì có phải thỏa thuận với vợ không?

Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản càn phải xin phép

comment
Quê tôi ở vùng trũng nên mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa, vào mùa mưa lũ nước ngập sâu nên không canh tác được. Gần đây, một số hộ gia đình đã chuyển sang nuôi tôm, cá, làm ăn hiệu quả và kinh tế ổn định hơn. Xin hỏi, việc chuyển từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản như vậy có cần báo cáo với cơ quan có thẩm quyền không và người sử dụng đất có trách nhiệm như thế nào?
Nghị định 152/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch Nghị định 152/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
Luật cư trú số 81/2006/QH11 Luật cư trú số 81/2006/QH11
Nghị định 84/2013/NĐ-CP Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư Nghị định 84/2013/NĐ-CP Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị quyết 19/2008/QH12 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Nghị quyết 19/2008/QH12 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Nghị định 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Nghị định 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị Nghị định 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số  nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013
Nghị định 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Về giao dịch Nhà ở trước ngày 1.7.1991 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Về giao dịch Nhà ở trước ngày 1.7.1991
Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định 197/2004/N-CP ngày 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định 197/2004/N-CP ngày 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định số 101/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Nghị định 97/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam Nghị định 97/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính